Tidstavle

2023 Det genopstillede Dragespringvand - placeret midt på pladsen og forenet med sit ydre bassin - indvies 14.06.
2023 Borgerrepræsentationen vedtager 02-03 at arbejde videre i anden fase af Den Grønne Boulevard med hovedløsning 1, som består af to korte tunneler hhv. fra Bispeengbuen til Søerne og fra Jarmers Plads til Rysensteensgade.
2022 Plantning af 6 træer i midterrabatten på H. C. Andersens Boulevard 15.11.
2022 Genopstillingen af Dragespringvandet til en ny placering midt på pladsen påbegyndes 12.09.
2020 Dragespringvandet nedtages 02.-06.11. og transporteres til Fyn med henblik på istandsættelse hos Skulpturstøberiet i Svendborg.
2020 Syv partier i Borgerrepræsentationen, S-R-SF-V-K-DF-Fremad, underskriver 02.09. budgetaftale for København 2021. Der afsættes 5 mio. kr. til en foranalyse af en nedgravning af trafikken på Åboulevard og H. C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro.
2019 Cityringen og metrostationen på Rådhuspladsen indvies af HM dronning Margrethe og åbnes for drift 29.09.
2019 Borgerrepræsentationen vedtager 22.08. at opretholde den midlertidige lukning af Vester Voldgade for gennemgående biltrafik ved Rådhuspladsen på ubestemt tid.
2019 Cykelsti tværs over pladsen mellem H. C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade åbnes 19.03.
2018 49 træer plantes på Rådhuspladsens nordlige side 10.-14.12.
2018 Det ca. 4 meter høje, grønne metrohegn fjernes 06.
2017 Trafik- og Miljøudvalget drøfter 22.05. en eventuel permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende bil- og bustrafik. Udvalget beslutter at henvise beslutningen om en trafikal fredeliggørelse til forhandlingerne om budget 2018.
2016 Trafik- og Miljøudvalget vedtager enstemmigt 21.11., dels at flytte Dragespringvandet og genetablere den oprindelige ydre kumme, dels at plante træer på metroforpladsen. I forlængelse af et medlemsforslag fra Enhedslisten vedtages det at gennemføre en trafikanalyse af Vester Voldgade m.m. for at Rådhuspladsen kan fremstå som et samlet hele.
2014 På mødet 07.04. bekræfter Teknik- og Miljøudvalget efter en ny høring Borgerrepræsentationens vedtagelse om at omdøbe en del af Rådhuspladsen til Regnbuepladsen. Ny ikrafttrædelsesdato 01.07.
2014 Borgerrepræsentationen vedtager 06.02. at omdøbe en del af Rådhuspladsen – »Pladsen ved Vartov« – til Regnbuepladsen med virkning fra 01.03.
2013 Indre By Lokaludvalg drøfter og beslutter 12.12. »Idékatalog for udvikling af Rådhuspladsen-området«. Kataloget skal bruges som værktøj og inspirationskilde for den videre udvikling af området og indgår som en del af lokaludvalgets ønsker til Københavns Kommunes budget 2015. Link
2013 Vesterbros Passage omlægges 01.-12.: arkitekt Schønherr.
2013 »Trafik og bymiljø i Nørre Kvarter - idekatalog« (2. udg.) vedtages på Teknik- og Miljøudvalgets møde 12.08. »Indsats 1« om opretholdelse af spærringen for biltrafik på Vester Voldgade mellem Strøget og Vestergade udgår af kataloget.
2013 Det ombyggede Industriens Hus tages i brug 06.05. Officiel indvielse 10.06.
2013 Omlægningen af »Pladsen ved Vartov« (og Vester Voldgade) indvies 23.02.
2012 Borgerrepræsentationen vedtager 29.11. lokalplan »Rådhuspladsen Metrostationsplads«. I forhold til lokalplanforslaget er lokalplanområdet i den vedtagne Lokalplan nr. 480 indsnævret til kun at omfatte arealet omkring selve metrostationen.
2012 I forbindelse med Budget 2013 vedtager Borgerrepræsentationen 04.10., at der ultimo juni 2013 skal foreligge en »samlet projektudvikling« for området mellem Rådhuspladsen og Nørregade. Betjeningen af den eksisterende busterminal (stoppestedet) påregnes nedlagt i forbindelse med ibrugtagningen af metroen.
2012 Borgerrepræsentationen frigiver 23.08. en anlægsbevilling på 21,6 mio. kr. til Vesterbro Passage.
2012 Dagbladet Politiken udskriver 07.04. idékonkurrence om Rådhuspladsen. Link 3 præmierede forslag: Marie Fischer, Torben Schønherr Landskabsarkitekter, Hans Degn. Link
2011 H. C. Andersens Boulevard og Vesterbros Passage spærres for trafik 15.-21.09. i anledning af VM i landevejscykling.
2011 Anlæggelsen af »Pladsen ved Vartov« påbegyndes 10.08.
2010 Vester Voldgade lukkes 26.09. for gennemkørende trafik (undtaget cykler) ved krydset Vester Voldgade/Vestergade.
2010 Borgerrepræsentationen frigiver 23.09. en anlægsbevilling på 21,2 mio. kr. til »Pladsen ved Vartov« (pkt. 16).
2010 Ombygningen af Industriens Hus påbegyndes 01.09: arkitekt Lars Bendrup / TRANSFORM.
2010 Teknik- og Miljøudvalget godkender 22.03., at der udarbejdes forslag til lokalplan for hver af de 14 metroforpladser (inkl. Rådhuspladsen st.) i Københavns Kommune (pkt. 11).
2010 Busterminalen nedrives 11.02.-12.03.
2010 Borgerrepræsentationen bevilger 28.01. 1,3 mio. kr. til videreudvikling af vinderprojektet fra konkurrencen om »Pladsen ved Vartov«: arkitekt Hackett Hall McKnight (pkt. 8).
2009 Movia lukker billetsalget i busterminalen 30.11. DR sender »Aftenshowet« for sidste gang fra studiet i busterminalen 15.12.
2009 Borgerrepræsentationen godkender 10.06. programmet for en international konkurrence for »Pladsen ved Vartov« inkl. den østlige side af Rådhuspladsen (opr. Halmtorvet) (pkt. 8).
2008 På anbefaling af Teknik- og Miljøudvalget beslutter Borgerrepræsentationen 18.09., at der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes yderligere forundersøgelser af en nedgravning af H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade (pkt. 11).
2008 En screeningsrapport udarbejdet af Via Trafik 22.05. gennemgår 4 scenarier: en lang boret tunnel (A), en kort cut and cover tunnel (B), en neddrosling af trafikken (C) og en forskønnelse af de eksist. forhold (D). Teknik- og Miljøforvaltningen fraråder en forundersøgelse af alt. A og B. Link
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der ikke foretages en undersøgelse af konsekvenserne af at nedgrave H. C. Andersens Boulevard. Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde 09.04. vedtages med stemmerne 7 for og 1 imod et ændringsforslag om at undersøge alternative koncepter for at fjerne overfladetrafik på H. C. Andersens Boulevard (pkt. 9).
2008

Det henviste forslag behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde 20.02. Det vedtages at lade Teknik- og Miljøforvaltningen skrive en indstilling (pkt. 14).

2008 Et medlemsforslag om nedgravning af H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade stilles i Borgerrepræsentationen af V, C og O på mødet 24.01. Bred opbakning fra alle partier bortset fra Ø. Forslaget henvises til Teknik- og Miljøudvalget med stemmerne 35 for, 12 imod (pkt. 22).
2007 Teknik- og Miljøudvalget drøfter på mødet 05.12., om der skal udskrives en international idékonkurrence om Rådhuspladsens udformning. Sagen udsættes (pkt. 30).
2007 Loven om Metro Cityringen med station på Rådhuspladsen vedtages i Folketinget 01.06. Link
2007 Idéopgave besvares af 5 udvalgte, tværfaglige »teams«, der kommer med hver deres bud på udviklingen af Metropolzonen.
2006 Københavns Kommune lancerer begrebet Metropolzonen, området mellem søerne, middelalderbyen, havnen og hovedbanegården.
2002 Borgerrepræsentationen beslutter 22.08. på anbefaling af Bygge- og Teknikudvalget, at arkitektkonkurrencen opgives, og at principbeslutningen om en lokalplan for Rådhuspladsen og nedrivning af busterminalen frafaldes (pkt. 22).
2000 Bygge- og Teknikudvalget beslutter 29.11., at der skal udskrives en arkitektkonkurrence for området Rådhuspladsen, del af Vester Voldgade inkl. pladsen foran Vartov og Vesterbros Passage til Bernstorffsgade.
2000  
1999 I forbindelse med budget 2000 tiltræder Borgerrepræsentationen 14.10. en hensigtserklæring om at udskrive en arkitektkonkurrence om busterminalen og den fremtidige indretning af Rådhuspladsen.
1997 Borgerrepræsentationen beslutter 25.09., at busterminalen principielt skal nedrives, men at der forinden skal vedtages en lokalplan.
1997 Konkurrence om en ny Rådhusplads udskrives af dagbladet Politiken. 1. præmie: Thomas Schytt Poulsen.
1995 I anledning af Kulturbyåret 1996 realiseres dele af førstepræmieprojektet fra 1979 med den skålformede plads og busterminalen 1995-96: arkitekt Svend Axelsson.
1980 Industriens Hus opføres 1978-80: arkitekt Erik Møller.
1979 Idékonkurrence om Rådhuspladsen udskrives af Københavns Kommune i anledning af Akademisk Arkitektforenings 100 års jubilæum. 1. præmie: Knud Holscher, Svend Axelsson, Krohn & Rasmussen.
1970 Sidste sporvognslinje over Rådhuspladsen, linie 16, nedlægges.
1962 Strøget omdannes til gågade.
1960 Nye Danskes Hus opføres 1958-60: arkitekt Ejner Graae og Henning Helger.
1954 Vestre Boulevard udvides til 6 kørebaner og omdøbes 1955 til H. C. Andersens Boulevard.
1948 »Muslingeskallen« sløjfes (1947) og »Stavkirken« nedtages.
1942 Idékonkurrence om Rådhuspladsens fremtid udskrives af Københavns Kommune. 1. præmie: Frits Schlegel.
1939 Dagmarhus opføres 1937-39: arkitekt Christian Kampmann og Hans Dahlerup Berthelsen.
1936 Richshuset opføres 1934-36: arkitekt Alf Cock-Clausen.
1931 Gennemgribende omlægning af pladsen i forbindelse med flytning af sporvejslinjerne. Første trafiklys, »Stoppenålen«, opstilles. Fodgængertunnel etableres.
1929 Kreditkassens Hus (Rådhuspladsen 59) opføres 1928-29: arkitekt Einar Ambt og Georg Juul Brask.
1927 Tilskærernes Hus (Rådhuspladsen 75) opføres 1923-27: arkitekt Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe.
1918 Mindre omlægning af pladsen i forbindelse med flytning af sporvejslinjerne.
1914 Lurblæserne opstilles: kunstner Siegfried Wagner og Anton Rosen.
1910 Palads-Hotellet opføres 1907-10: arkitekt Anton Rosen.
1909 Rådhuspladsen 77 (hj. af Farvergade) opføres 1908-09: arkitekt Rogert Møller og Valdemar Dan.
1905 A/S Ferrum (Politikens Hus) opføres 1904-05, hjørnehuset dog først 1906-07: arkitekt Philip Smidth.
1905 Rådhuset opføres 1892-1905: arkitekt Martin Nyrop. Grundsten nedlagt 1894. Rejsegilde på tårn 1898. Borgerrepræsentationens mødesal indviet 1903.
1904 Dragespringvandets indre kumme opsættes, ydre bassin (nu sløjfet) tilføjes 1908, tyren i kamp med dragen opsættes 1923: kunstner Thorvald Bindesbøll og Joakim Skovgaard.
1903 Trafikmestervagten og ventesalen, »Stavkirken«, opføres: arkitekt Thorvald Jørgensen.
1903 Hotel Bristol (Absalons Gaard) opføres 1902-03: arkitekt Vilhelm Fischer.
1902 »Muslingeskallen« foran rådhuset og resten af Rådhuspladsen anlægges 1901-03.
1900  
1899 Den lille Hornblæser opstilles: kunstner Hans Peder Pedersen-Dan og B. Fischer.
1899 Første elektriske sporvogn passerer pladsen.
1896 Hotel Metropol (B.T.-Centralen) opføres: arkitekt Philip Smidth.
1893 Halmtorvet omdøbes til Raadhuspladsen.
1893 Helmerhus (Utrecht-bygningen) opføres 1892-93: arkitekt Knud Arne Petersen og Henrik Hagemann.
1893 Kunstindustrimuseum (H. C. Andersen Slottet) opføres 1892-93: arkitekt Vilhelm Klein.
1890 Vestre Boulevard anlægges.
1888 Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling.
1885 Den sidste rest af Vestervold ved Halmtorvet sløjfes.
1883 Dagmar-Teatret opføres 1881-83: arkitekt Ove Petersen. Nedrives 1937.
1875 Pipers Hus opføres: arkitekt Vilhelm Klein. Nedrives 1957.
1874 Central Hotel med Café Paraplyen opføres 1873-74: arkitekt Vilhelm Klein. Nedrives 1934.
1872 Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling. Industribygningen opføres 1870-72: arkitekt Vilhelm Klein. Nedrives 1977.
1867 Dæmning over stadsgraven - Vesterbros Passage.
1863 Første hestesporvogn, Frederiksberg Runddel - Skt. Annæ Plads, passerer Halmtorvet.
1857 Vesterport nedrives.